Kadra


Dowódca Garnizonu Warszawa
gen. bryg. dr Wiesław GRUDZIŃSKI

Dowódca
Urodził się 8. 06. 1956 roku w Braniewie (woj. warmińsko - mazurskie) Po ukończeniu w 1981 r. Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, zawodową służbę wojskową rozpoczął jako dowódca plutonu pontonowego w batalionie saperów w Pułtusku. Rok później, wyznaczony został na stanowisko zastępcy dowódcy Kompanii Reprezentacyjnej WP. Po kilku latach pełnił różne funkcje w Komendzie stołecznego garnizonu, m. in. na stanowisku instruktora młodzieżowego, starszego oficera wydziału operacyjnego oraz pełniącego obowiązki szefa Sztabu KG. W 1998 r. obronił pracę doktorską w Wojskowym Instytucie Historycznym. W 2000 roku mianowany został dowódcą 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego im. mjr. S. Starzyńskiego w Warszawie. Następnie, w latach 2003 - 2005 był szefem Oddziału Organizacyjno - Koordynacyjnego Akademii Obrony Narodowej, a w 2006 r. powierzono mu funkcję szefa Oddziału Spraw Reprezentacyjnych - zastępcy komendanta Garnizonu w Dowództwie Garnizonu Warszawa. W styczniu 2007 r. objął stanowisko komendanta stołecznego garnizonu. Po zmianach organizacyjnych w Dowództwie Garnizonu Warszawa i rozwiązaniu Komendy Garnizonu, z dniem 27 lipca 2007 roku wyznaczony został na stanowisko zastępcy dowódcy Garnizonu Warszawa. Żonaty. Interesuje się motoryzacją, sportem i historią. Jest autorem publikacji poświeconych dziejom budownictwa wojskowego w stołecznym garnizonie. Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 882 z dniem 9 sierpnia 2010 r. wyznaczony został na stanowisko Dowódcy Garnizonu Warszawa. Podczas Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia 2010 r. awansowany do stopnia generała brygady.

powrót do góry


Zastępca Dowódcy Garnizonu Warszawa
płk mgr inż. Andrzej ŚMIETANA


Zastępca
Urodził się 14. 09. 1969 r. w Zabrzu (woj. śląskie). Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, rozpoczął służbę zawodową na stanowisku dowódcy plutonu, a następnie zastępcy dowódcy Kompanii Reprezentacyjnej WP. W latach 1995 - 2006 pełnił różne funkcje w Komendzie Garnizonu Warszawa. Był oficerem w Wydziale Operacyjnym, a następnie specjalistą i szefem Wydziału Ogólnego w Oddziale Spraw Reprezentacyjnych. W 1998 r. ukończył studia magisterskie na wydziale nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kwalifikacje zawodowe doskonalił na studiach podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa narodowego w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. W listopadzie 2006 r. wyznaczony został na stanowisko zastępcy dowódcy pułku ochrony w Warszawie. W latach 2007 - 2010 był pomocnikiem dowódcy Garnizonu Warszawa ds. ceremoniału wojskowego. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej, od dnia 18.10.2010 r. jest zastępcą dowódcy Garnizonu Warszawa. Żonaty, ma córkę. Zainteresowania: informatyka, sport.

powrót do góry


Zastępca Dowódcy Garnizonu Warszawa - Szef Logistyki DGW
płk Adam WRONECKI

Zastępca-Szef Logistyki
Urodzony 25. 11. 1960 r. w Pułtusku (woj. mazowieckie) jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu. Po jej ukończeniu w 1984 roku, skierowany został do służby w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, gdzie do 1997 roku piastował różne stanowiska w pionie logistyki - starszego oficera, st. specjalisty służby żywnościowej, a następnie jej szefa. Kwalifikacje zawodowe podwyższał na studiach magisterskich z zakresu zarządzania finansami na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył także podyplomowe studia w dziedzinie organizacji i zarządzania we wspomnianej już WAT. W okresie od 1998 do 2000 roku był szefem logistyki - zastępcą komendanta Garnizonu Warszawa. W dniu 1 stycznia 2001 roku został pierwszym dowódcą nowo utworzonego Batalionu Reprezentacyjnego WP. W latach 2002 - 2004 był starszym inspektorem w Delegaturze Departamentu Kontroli MON w Warszawie. W kwietniu 2004 r. został szefem Oddziału Zabezpieczenia Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie i pełnił tę funkcję do czasu objęcia obecnego stanowiska w dniu 29. 06. 2007 roku. Żonaty. Interesuje się literaturą historyczną, fotografowaniem, filmowaniem i architekturą krajobrazu.

powrót do góry


Szef Sztabu DGW
płk dypl. Wiesław MRUK

Szef Sztabu
Urodził się 23.03.1959 r. w Chmielowie (woj. świętokrzyskie). Po ukończeniu w 1982 roku Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, był dowódcą plutonu, a następnie baterii w dywizjonie przeciwlotniczym w Siedlcach. W latach 1987 - 1990 studiował w Akademii Sztabu Generalnego WP w Rembertowie, po czym kontynuował zawodową służbę wojskową w 1 pułku przeciwlotniczym w Modlinie na stanowiskach - starszego oficera operacyjnego, zastępcy dowódcy pułku ds. liniowych oraz szefa Sztabu. W listopadzie 1993 r. został dowódcą 1 pułku plot. Funkcję tę pełnił do 1999 roku, kiedy to skierowany został do Sztabu 1 Dywizji Zmechanizowanej. W latach 2001 - 2004 pełnił służbę w Departamencie Kontroli MON., by ponownie wrócić do 1 WDZ w Legionowie. W okresie od lipca 2007 r. do lutego 2008 r. służył w Polskim Kontyngencie Sił Stabilizacyjnych w Iraku. Z dniem 1 kwietnia 2008 r. objął stanowisko szefa Sztabu DGW. Hobby: historia Polski, wędkarstwo.

powrót do góry


Szef Szkolenia DGW
płk dypl. mgr Krzysztof Kseń

Pułkownik Kseń
Urodził się 14 kwietnia 1963r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Wojsk Chemicznych (1989), Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (1996), Akademii Obrony Narodowej (1998) i kursu taktyczno-operacyjnego w AON (2002).Służbę zawodową rozpoczął w 3. Pułku Przeciwchemicznym, później służył w Ośrodku Szkolenia Wojsk Obrony Przeciwchemicznej dowodząc kolejno plutonem i kompanią. W latach 1992-1995 pełnił służbę w sztabie 6. Brygady Desantowo-Szturmowej. Po ukończeniu AON został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy-szefa sztabu 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego, a w latach 2004-2007 pełnił w nim obowiązki dowódcy. Od dnia 01.04.2007 pełni obowiązki Szefa Oddziału Zabezpieczenia DGW. Stanowisko Szefa Szkolenia DGW objął 07.12.2009 r.

powrót do góry


Główny Księgowy - Szef Finansów
płk Tadeusz CHOIŃSKI


Pulkownik Choinski
Urodził się 21.03.1959 r. w m. Grodzkie Stare. W 1983 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu - kierunek finanse i rachunkowość. Zawodową służbę wojskową rozpoczął na stanowisku kierownika Sekcji Finansów Jednostki Wojskowej Nr 3758 w Pilawie. Od 1984 roku do 1986 studiował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. W latach 1990 - 1997 był oficerem a następnie starszym oficerem Oddziału Finansów Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Od roku 1994 przez kolejne 3 lata zajmował stanowisko szefa Wydziału Planowania Budżetowego Oddziału Finansów WOW. W 1995 roku rozpoczął i zakończył naukę na studiach podyplomowych w Politechnice Białostockiej - kierunek marketing i zarządzanie. Rok 1997 to oprócz ukończonych studiów podyplomowych w Wojskowej Akademii Technicznej - kierunek wycena nieruchomości, również zmiana stanowiska służbowego na Zastępcę Szefa Oddziału Ekonomiczno-Finansowego Dowództwa Wojsk Lądowych. W DWL płk Choiński pozostaje do 2005 roku jako Zastępca Szefa Finansów. Po ukończeniu kursu NATO w NATO Defense College, w Rzymie, od 2006 roku zajmując stanowisko Przedstawiciela RP przy NATO w Brukseli pełni funkcję: przedstawiciela do Komitetu Budżetu Wojskowego w Kwaterze Głównej NATO oraz przedstawiciela do Komitetu Athena przy Unii Europejskiej. Z dniem 1 lipca 2009 r. wyznaczony został przez ministra ON na stanowisko głównego księgowego - szefa finansów DGW. Żonaty, ma dwóch synów. Hobby: Książki historyczne, jazda na nartach, bieganie oraz podróże.

powrót do góry